تاریخ : چهارشنبه، 3 تير ماه، 1394
موضوع :

تجدید آگهی مناقصه عمومی(نوبت دوم)

 شهرداری هرسین در نظر دارد پروژه عمرانی ذیل را از طریق مناقصه عمومی بر طبق فهرست بهاء سال 1394 به پیمانکاران واجد الشرایط جهت تکمیل مجموعه فرهنگی تفریحی سراب هرسین دارای حداقل رتبه 5 ابنیه واگذار نماید.

 

شهرداری هرسین در نظر دارد پروژه عمرانی ذیل را از طریق مناقصه عمومی بر طبق فهرست بهاء سال 1394 به پیمانکاران واجد الشرایط جهت تکمیل مجموعه فرهنگی تفریحی سراب هرسین دارای حداقل رتبه 5 ابنیه واگذار نماید.(کلیه عملیات اجرایی پارک تاریخی هرسین بایستی طبق ضوابط و مقررات میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه انجام گیرد)

- درج قیمت ها با احتساب کلیه هزینه های بیمه ، مالیات و ... که بدون هیچگونه تعدیل و ما به التفاوت مصالح صورت می پذیرد.

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از این پیشنهاد ها مختار است.

- متقاضیان می توانند برای خرید اسناد ، مدارک ، مشخصات اجرایی پروژه و دیگر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم تا 4 روز به واحد نظارت شهرداری هرسین مراجعه نمایند.

- مدت تسلیم پیشنهاد ها 10 روز پس از اتمام مهلت خرید اسناد می باشد.

- هزینه نشر آگهی در روزنامه بر عهده برنده می باشد.

 

 

 

ردیف

پروژه

مبلغ اعتبار(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

محل اعتبار

 

1

تکمیل مجموعه فرهنگی تفریحی سراب هرسین

7/000/000/000

27/500/000

استانی (ماده 180)

 

 

آدرس این مطلب : 42/اخبار/تجدید-آگهی-مناقصه-عمومی(نوبت-دوم)/http://www.shahrdari-harsin.ir/